Conditions

1. TOTSTANDKOMING VAN DE OVEREENKOMST

Artikel 1.
Huidige algemene voorwaarden en professionele gebruiken zijn van toepassing op alle onze aanbiedingen, werkopdrachten, overeenkomsten en leveringen. Elke bestelling brengt de aanvaarding door de opdrachtgever met zich mee van de hierna uiteengezette algemene voorwaarden en de afstand zich te beroepen op de voorwaarden van de koper, ook al zouden deze eerste laatst zijn meegedeeld.

Artikel 2.
De besteller/ opdrachtgever is diegene die de bestelling plaatst ; de leverancier, de B.V. SCREEN +, is diegene die aanvaard de levering uit te voeren.

Artikel 3.
De afgifte aan de leverancier van de productie-eenheden (zoals grondstoffen, modellen, kopijen en/of originele documenten/bestanden…) met verzoek, zonder uitdrukkelijk voorbehoud, een exemplaar en/of proef te leveren, houdt een verbintenis in om de Leverancier het werk toe te vertrouwen van het uit te voeren werk en/of het op zijn minst vergoeden van de door hem gemaakte kosten.

Artikel 4.
De aanbiedingen/ offertes van de leverancier houden géén verbintenis in en worden gemaakt onder voorbehoud van verkoop of voldoende voorraad. De leverancier houdt zich het recht voor om de prijs te wijzigen ten gevolge van en in functie van economische criteria. De offertes van de leverancier worden opgemaakt exclusief B.T.W. die steeds ten laste van de opdrachtgever blijft. De offertes zijn geldig gedurende 30 dagen en uitsluitend geldig voor de opdracht daarin vermeld.

Artikel 5.
In het kader van samengestelde prijsopgaven is de leverancier niet gehouden zijn om een deel van het werk te leveren tegen betaling van het overeenstemmende gedeelte van de totale prijs.

Artikel 6.
De opdrachtgever die een bestelling maakt met verzoek om een factuur op te stellen op naam van een derde, is persoonlijk aansprakelijk voor de betaling ervan, ongeacht het feit dat de leverancier deze facturatie zou hebben aanvaard.

 

2. INTELLECTUELE EIGENDOMSRECHTEN – MELDING NAAM VAN DE LEVERANCIER

Artikel 7.
De leverancier is niet aansprakelijk voor eventuele inbreuken op intellectuele eigendomsrechten toebehorende aan derden, behalve indien de leverancier ter kwader trouw zou zijn. Alleen de opdrachtgever is aansprakelijk. Elke betwisting omtrent deze rechten schorst onmiddellijk de uitvoering van deze opdracht op, waarbij alle kosten door de opdrachtgever zullen worden gedragen.

Artikel 8.
Indien de Wet het voorschrijft, mag de opdrachtgever zich niet verzetten tegen het vermelden van de naam van de leverancier, ongeacht of het drukwerk reeds de naam van de uitgever of van een tussenpersoon, publiciteitsagent of anderen reeds bevat.

 

3. SAMENSTELLING, MATERIAAL VAN DE LEVERANCIER, EXEMPLAAR EN DRUKPROEF

Artikel 9.
Behoudens schriftelijke tegenstrijdige bepaling, worden de bladindeling/lay-out en het lettertype vrij gekozen door de leverancier. De leverancier is niet aansprakelijk voor de typografische kwaliteit van de opnameklare modellen, noch van de bestanden die door de besteller worden overgemaakt.

Artikel 10.
Indien de besteller materiaal ter beschikking stelt van de leverancier, moet deze op tijd worden geleverd (overeenkomstig de productiekalen-der/orderplanning) , franco, zorgvuldig verpakt, op de productieplaats van de leverancier en/of een andere plaats door hem aangewezen. De ondertekening van de ontvangst van de transportdocumenten bevestigt enkel en alléén de ontvangst van het materiaal. Indien de opdrachtgever ‘pre-press’ digitaal materiaal zonder uitgedrukte versie levert, is de leverancier niet aansprakelijk van het resultaat van de ‘flashage’ en/of belichting. Indien de opdrachtgever digitale bestanden ter beschikking stelt van de leverancier is deze zelf gehouden de originele bestanden te bewaren. Hij blijft eveneens aansprakelijk voor de kwaliteit van deze bestanden. Behoudens opzet, bedrog en zware fout in hoofde van de leverancier en/ of zijn personeel, en/of zijn onderaannemers, zullen moeilijkheden of achterstanden in de productie voortvloeiende uit problemen die betrekking hebben op de geleverde materialen, de leveringstermijn verlengen. Deze bovenvermelde problemen zullen eveneens een prijsverhoging met zich meebrengen a rato de bijkomende kosten.

Artikel 11.
Op vraag van de opdrachtgever zal de leverancier een exemplaar (proefdruk) maken, zoals een laserdruk, een blauwdruk of een exemplaar-afdruk. Verzorgde exemplaren, e.a., in kleur en/of op proefpapier zullen extra worden gefactureerd. Vraagt de opdrachtgever géén exemplaar of drukproef zal de leverancier niet verantwoordelijk zijn voor het eindresultaat.

Artikel 12.
De leverancier dient de samenstellingfouten alsook de splitsingsfouten aangeduid door de opdrachtgever te verbeteren. Hij zal in géén geval aansprakelijk worden gehouden voor de schrijffouten en/of de taalkundige- of grammaticale fouten. Elke wijziging van de oorspronkelijke bestelling, van welke aard ook: in de tekst, in het aanpassen of het plaatsen van illustraties, in het for-maat, in het afdrukwerk, in het inbinden, enz., weze het schriftelijk, of op gelijk welke andere manier, gedaan door of in naam van de opdracht-gever, zal bovenop de andere reeds gedane kosten, worden gefactureerd en zal automatisch een verlenging van de uitvoeringstermijn met zich meebrengen. Dit zal eveneens het geval zijn voor de stopzettingtijd van de machines in afwachting van de proefdruk. De wijzigingen die mon-deling of telefonisch zullen worden medegedeeld zullen worden uitgevoerd op risico van de opdrachtgever.

Artikel 13.
De mededeling van een « proefstuk (‘goed voor druk’) » op correcte wijze gedateerd en ondertekend door de opdrachtgever, zal de leverancier ontlasten van elke aansprakelijkheid aangaande de fouten of een eventuele vergetelheid of weglatingen tijdens of na het drukken.

 

4. PRODUCTIE-ELEMENTEN EN BEWARING

Artikel 14.
Indien de opdrachtgever wenst dat de leverancier bepaalde productie-elementen bewaart, zoals de samenstellingen, de filmen, montages, uit-snijdingen, projecten, tekeningen en/of diskettes, e.a, zal deze een schriftelijke aanvraag formuleren bij de leverancier alvorens de uitvoering van de bestelling en onder voorbehoud van de aanvaarding door deze laatste. De bewaring wordt gedaan op risico van de opdrachtgever die op uitdrukkelijke en onherroepelijke wijze de leverancier ontlast van elke aansprakelijkheid die betrekking heeft op de bewaring (en meer bepaald het verlies en de schade), met uitzondering van het bedrog of de zware fout in hoofde van de leverancier. Behoudens andersluidend tegen-bericht worden de ‘offset’ – platen, zeefdrukplaten en filmen niet bewaard.

 

5. LEVERINGSTERMIJNEN

Artikel 15.
De bij de bestelling bedongen termijnen beginnen op de eerste werkdag te lopen volgend op de afgifte van alle noodzakelijke elementen voor de uitvoering van de bestelling. Bij gebreke van levering van de noodzakelijke elementen, het terugzenden van de verbeterde exemplaren of en proefdruk binnen de gestelde termijn, zal deze automatisch worden verlengd met de nodige tijdspanne vereist door de leverancier. In geval van overmacht, en meer in het algemeen, alle omstandigheden die de uitvoering van de opdracht verhinderen, herleiden, vertragen of nog, die een extreme verzwaring veroorzaken van de nakoming van de door hem aangegane verbintenissen, ontheffen de leverancier van alle aansprakelijkheid. Hij mag de aangegane verbintenissen wijzigen, de overeenkomst verbreken of er de uitvoering ervan te schorsen zonder dat hij tot enige schadevergoeding gehouden is. Worden onder meer als dergelijke ‘omstandigheden’ gehouden: oorlog, burgeroorlog, mobilisatie, onlusten, staking, lockout, en dit zowel bij de leverancier als in hoofde van zijn medeleveranciers, stopzetting van de machines, brand, panne, overstroming, niet-uitvoering door de medecon-tractanten of leveranciers, stopzetting van de transfermogelijkheden, bevoorradingsproblemen voor de grondstoffen, de materialen en de energieën, alsook de beperkingen als de verbodsbepalingen opgelegd door de overheid.

 

6. OPZEGGINGSTERMIJNEN

Artikel 16.
De opdrachtgever heeft niet het recht de uitvoering van een periodiek werk aan de leverancier te onttrekken (zijnde opdrachten die bestaan uit gedeeltelijk werk op regelmatige basis), tenzij mits redelijke opzeggingstermijn en betaling van een vergoeding voor alle opgelopen schade, daarin inbegrepen de geleden schade en winstderving.

 

7. MOGELIJKHEDEN/AFWIJKINGEN

Artikel 17.
Voor papier, karton, en de door de leverancier gebruikte (inbindings) materialen, aanvaardt de opdrachtgever de door de fabrikanten aange-duide toleranties. De leverancier heeft het recht 5% meer of minder dan het bestelde aantal exemplaren te leveren en te factureren. Voor drukwerken die een complete en moeilijke of verzorgde afwerking eisen mag de leverancier 10 % meer of minder leveren en factureren dan de bestelde exemplaren. De meer-of minder exemplaren worden verrekend aan de prijs van bijkomende exemplaren.

Artikel 18.
Alle werken zullen worden uitgevoerd met normaal beschikbare grondstoffen. Welbepaalde vereisten, zoals onuitwisbare inkt of overééngekomen bepalingen betreffende alimentatieproducten, enz., moeten worden medegedeeld door de opdrachtgever op het ogenblik van de prijsaanvraag. Vereisten die achteraf zouden zijn medegedeeld kunnen aanleiding geven tot prijsaanpassingen. De leverancier zal niet aansprakelijk zijn voor eventuele nadelige gevolgen voortvloeiend uit gebreken in hoofde van de opdrachtgever. De perfecte overeenstemming van de te reproduceren kleuren, alsook de perfecte onveranderlijkheid van de inkten en de volmaakte onveranderlijkheid van de inkten en de volmaakte onveranderlijkheid van de inktgeving en van het register worden niet gewaarborgd. Afwijkingen, eigen aan de aard van het uit te voeren werk worden uitdrukkelijk aanvaard door de opdrachtgever.

 

8. KLACHTEN EN AANSPRAKELIJKHEID

Artikel 19.
Op straffe van verval van rechte dienen alle klachten en/of betwistingen aangetekend te worden verzonden aan de leverancier, uiterlijk binnen de 8 dagen na ontvangst of uitnodiging daartoe van de eerste goederen. Bij gebreke wordt de opdrachtgever geacht alle goederen te hebben aanvaard. Indien de opdrachtgever een deel van de geleverde goederen gebruikt, ze opstuurt via post aan derden of ze toevertrouwt aan een distributiemaatschappij, wordt hij verondersteld de gehele oplage te hebben aanvaard. De eventueel opgeworpen gebreken voor een deel van de geleverde goederen, geven de opdrachtgever niet het recht het geheel van de bestelling te weigeren. De leverancier kan niet aansprakelijk worden gehouden voor de directe of indirecte schade, voorzienbaar of onvoorzienbaar (zoals schade van uitbating, winstderving, verlies van baten, cliënteel, enz.) in hoofde van de opdrachtgever.

Artikel 20.
De aansprakelijkheid van de leverancier is beperkt tot de terugname van de niet conforme exemplaren. De terugbetaling van deze exemplaren zal worden verrekend volgens de overeengekomen prijs.

 

9. MATERIALEN VAN DE OPDRACHTGEVER – RISICOS

Artikel 21.
De levering vindt plaats in het bedrijf van de leverancier. Verpakking en transport zijn ten laste van de opdrachtgever. Alle risico’s die de goed-eren zouden kunnen oplopen tijdens het vervoer/ transport vallen ten zijnen laste.

Artikel 22.
Alle goederen (papier, film, informatiedragers, …) toevertrouwd door de opdrachtgever en die zich in het bedrijf van de leverancier bevinden, bli-jven er voor rekening en risico van de opdrachtgever die de leverancier uitdrukkelijk ontheft van elke aansprakelijkheid van welke aard ook, onder andere in geval van beschadiging of verlies, hetzij geheel of gedeeltelijk verlies, en dit, om welke reden ook, behalve in geval van opzet, zware fout in hoofde van de leverancier, en/of zijn personeel, en/of zijn onderaannemers. Dezelfde regel geldt voor de goederen die bestemd zijn voor de opdrachtgever. Tenzij schriftelijk anders overeengekomen, zullen alle depotkosten ten laste van de opdrachtgever vallen. Bij gebreke van betaling op de overeengekomen datum zullen deze goederen als waarborg en pand worden bewaard voor de nog te betalen sommen.

 

10. BETALINGEN – BEVOEGDHEID

Artikel 23.
Op het ogenblik van de bestelling mag een betaling van een voorschot ten belope van 1/3 van het bedrag te betalen, eenzelfde voorschot mag worden opgevraagd bij de ontvangst van de ‘goed voor druk’ of drukproef en het saldo bij de levering. Wissels, cheques, mandaten of kwijtingen brengen noch schuldhernieuwing of afwijking van deze clausule mee. Vanaf de vervaldag van de factuur, zal elke onbetaalde gebleven factuur automatisch et zonder voorafgaandelijke ingebrekestelling worden verhoogd met moratoire intresten ten belope van 12% op jaarbasis. De factu-ur zal eveneens worden verhoogd met een bijkomende vergoeding contractueel overeengekomen tussen partijen en vastgesteld op 12 % van het op de vervaldag verschuldigd bedrag, en dit met een minimum van 100, 00 EURO. De leverancier zal dusdanig het recht hebben om onverwijld alle betalingen van alle nog niet vervallen facturen, alsook alle andere bedragen waarvoor de leverancier eventueel betalingstermijnen zou hebben toegestaan, te vorderen. Hij zal eveneens het recht hebben om de uitvoering van lopende contracten te schorsen tot op de dag dat de opdrachtgever de hier bovenvermelde voorschotten zal hebben betaald.

Artikel 24.
Indien de bestelling is geannuleerd of indien de uitvoering ervan werd opgeschorst op aanvraag van de opdrachtgever, zal de facturatie geschieden in het stadium van uitvoering waarin de bestelling zich bevindt (lonen, grondstoffen, onderaanneming, stilstaand machines, enz.). Bovenvermeld bedrag zal worden verhoogd met een conventionele vergoeding van 10 %, tenzij bewijs van belangrijkere schade.

Artikel 25.
De eigendomsoverdracht vindt plaats nadat de verschuldigde bedragen volledig betaald zijn. De risico’s die de goederen kunnen lopen vallen ten laste van de opdrachtgever vanaf de ter beschikking stelling.

Artikel 26.
Als een voorziening, artikel, paragraaf of deel daarvan beschouwd wordt als ongeldig, nietig of niet afdwingbaar door een gerechtshof of recht-bank zullen de overige voorzieningen (of artikel, paragraaf of deel daarvan) van de overeenkomst desondanks volledig van kracht zijn.

Artikel 27.
Deze overeenkomst wordt beheerst door Belgisch recht. In geval van betwisting met betrekking tot de uitvoering en/of interpretatie van huidige overeenkomst zijn uitsluitend de rechtbanken van het gerechtelijk arrondissement Kortrijk bevoegd.

 

1. FORMATION DU CONTRAT

Article 1.
Les présentes conditions générales et usages professionnels sont valables pour toutes nos offres, travaux, conventions et livraisons et prévalent sur toutes autres conditions générales, y compris celles de l’acheteur quand bien même celles-ci auraient été communiquées en dernier.

Article 2.
Le donneur d’ordre est celui qui a passé la commande; le fournisseur, la SRL SCREEN +, est celui qui a accepté d’exécuter la commande.

Article 3.
La remise au fournisseur d’éléments de production tels que matières premières, modèle, copies et/ou fichiers originaux… avec la demande, sans réserve explicite de fournir une épreuve et/ou un projet, constitue un engagement vis-à-vis du fournisseur à lui confier l’exécution du travail et/ou, à tout le moins, à le dédommager des frais encourus.

Article 4.
Les offres du fournisseur sont sans engagement et formulées sous réserve de vente ou de stock suffisants, celui-ci se réservant le droit d’adapter le prix résultat de et/ou en fonction de critères économiques. Les offres sont toujours établies hors taxes, qui restent toujours à charge du donneur d’ordre. La durée de validité d’une offre est de trente (30) jours et n’est valable que pour le travail mentionné dans celle-ci.

Article 5.
En cas de devis combinés, le fournisseur n’est pas tenu de fournir une partie du travail contre le paiement de la partie correspondante du prix total.

Article 6.
Tout donneur d’ordre qui passe une commande et demande l’établissement de la facture au nom d’un tiers, sera personnellement responsable de son paiement, quand bien même le fournisseur a accepté ce type de facturation.

 

2. DROITS INTELLECTUELS – MENTION NOM DU FOURNISSEUR

Article 7.
Sauf mauvaise foi, le fournisseur ne sera pas tenu des éventuelles violations de droits intellectuels détenus par des tiers. Seul le donneur d’ordre est responsable. Chaque contestation portant sur lesdits droits suspend l’exécution du travail, tous frais à charge du donneur d’ordre.

Article 8.
Si la loi l’exige, le donner d’ordre ne peut s’opposer à la mention du nom du fournisseur, même si le travail d’impression mentionne déjà le nom d’un éditeur ou d’un intermédiaire, d’un agent publicitaire ou autres.

 

3. COMPOSITION, MATERIEL DU FOURNISSEUR, EPREUVE ET BON A TIRER

Article 9.
Sauf stipulation contraire écrite, le type de caractères et la mise en page seront librement choisis par le fournisseur. Le fournisseur n’est pas responsable de la qualité typographique des modèles prêts à imprimer, ni des fichiers mis en page reçus du donneur d’ordre.

Article 10.
Si le donneur d’ordre met du matériel à disposition du fournisseur, celui-ci doit être livré à temps (conformément au calendrier de production), franco, dûment emballé, dans les lieux de production du fournisseur et/ou autre endroit désigné par lui. La signature pour réception des documents de transport ne confirme que la réception dudit matériel. Lorsque le donneur d’ordre fournit du matériel pré-presse digital, non accompagné d’une version imprimée, le fournisseur ne pourra être tenu du résultat du flashage et/ou impression. Si le donneur d’ordre met des fichiers digitaux à disposition du fournisseur, le premier est lui-même tenu de conserver les fichiers originaux et est responsable de la qualité de ces fichiers. Hormis le dol et la faute grave de la part du fournisseur, et/ou de son personnel et/ou de ses sous-traitants, toute difficulté ou retard de production, résultant de problèmes relatifs aux matériaux fournis, prolongent le délai de livraison et entraînent une augmentation de prix, à raison des coûts supplémentaires résultant des problèmes susmentionnés.

Article 11.
A la demande du donneur d’ordre, le fournisseur réalise une épreuve simple, telle qu’une impression laser, une ozalid ou une épreuve d’apposition. Les épreuves soignées, E.A., en couleur fidèle et/ou sur papier du tirage, seront facturées en sus. Si le donneur d’ordre ne demande pas d’épreuve, le fournisseur ne sera pas tenu de la qualité de celui-ci.

Article 12.
Le fournisseur est tenu de corriger les erreurs de composition et de césure des mots indiqués par le donneur d’ordre, mais il ne peut nullement être tenu responsable des fautes d’orthographe, des erreurs linguistiques et/ou grammaticales. Toute modification de la commande originale, de quelque manière que ce soit dans le texte, dans la manipulation ou l’emplacement des illustra-tions, dans le format, travail d’impression ou reliure, etc…, faite par écrit ou non, par ou au nom du donneur d’ordre, sera facturée en sus et pro-longera d’office le délai d’exécution. Tel sera également le cas pour le temps d’arrêt des machines dans l’attente du bon à tirer. Les demandes de modifications transmises autrement que par écrit seront exécutées aux risques et périls du donneur d’ordre.

Article 13.
La communication d’un « bon-à-tirer » dûment daté et signé par le donneur d’ordre, exonère le fournisseur de toute responsabilité concernant des erreurs ou des omissions éventuellement constatées pendant ou après l’impression. Le bon à tirer reste la propriété du fournisseur et servira de preuve en cas de litige.

 

4. ELEMENTS DE PRODUCTION ET CONSERVATION

Article 14.
Si le donneur d’ordre souhaite que le fournisseur conserve des éléments de production, telles que compositions, films, montages, découpes, projets, dessins et/ou disquettes, celui-ci en fera la demande par écrit au fournisseur avant l’exécution de la commande et sous réserve d’ac-ceptation par ce dernier. La conservation est effectuée aux risques et périls du donneur d’ordre qui exonère expressément et irrévocablement le fournisseur de toute responsabilité relative à la conservation (notamment la perte ou les dégâts), sauf en cas de dol ou de faute grave de la part du fournisseur. Sauf avis contraire, les plaques offset, tamis de sérigraphie et filmes ne sont pas conservés.

 

5. DELAIS DE LIVRAISON

Article 15.
Les délais fixés par le donneur d’ordre et acceptés par le fournisseur lors de la commande commencent à courir le jour ouvrable suivant la remise de tous les éléments nécessaires à l’exécution de la commande. A défaut de fournir lesdits éléments et de renvoyer les épreuves corrigées ou le bon à tirer, ce délai sera automatiquement prolongé du temps requis par le fournisseur. En cas de force majeure, et plus généralement, dans toutes les circonstances qui empêchent, réduisent ou retardent le travail par le fournisseur, ou qui causent une aggravation excessive des engagements pris par ce dernier, le fournisseur est déchargé de toute responsabilité. Dans ce cas, il peut modifier les engagements, résilier la convention ou en annuler l’exécution, sans qu’il ne soit redevable d’aucun frais, dommages et/ou indemnité quelconque. De telles circonstances sont entre autres : guerre, guerre civile, mobilisation, troubles, grèves, lock-out, tant dans le chef du fournisseur que de ses co-fournisseurs, rupture de machines, incendie, inondation, inexécution des co-contractants et/ou fournisseurs, interruption des moyens de transfert, difficultés d’approvisionnement des manières premières, matériaux et énergies, ainsi que des restrictions ou des dispositions d’interdiction imposées par les autorités.

 

6. DUREE DE PREAVIS

Article 16.
Le donneur d’ordre ne peut retirer au fournisseur l’exécution d’un travail de type périodique, c’est-à-dire un travail composé de travaux partiels récurrents, sauf signification d’un délais de préavis raisonnable envoyé par recommandé au siège du fournisseur et l’indemnisation de tous les dommages encourus et le manque à gagner.

 

7. TOLERANCES

Article 17.
Pour le papier, le carton, le matériel de reliure utilisés par le fournisseur, le donneur d’ordre accepte les tolérances définies par les fabricants de ces matériaux. Le fournisseur peut livrer et facturer 5 % en plus ou en moins des exemplaires commandés. Pour les imprimés exigeant une finition complète et particulièrement difficile et/ou soignée, le fournisseur peut livrer et facturer 10 % en plus ou en moins des exemplaires commandés. Les exemplaires en plus ou en moins sont toujours calculés au prix d’exemplaires supplémentaires.

Article 18.
Tous les travaux seront exécutés avec les matières premières normalement disponibles. Les exigences particulières, telles qu’encres inaltérable ou convenances pour des produits alimentaires, etc. doivent être communiquées par le donneur d’ordre lors de la demande de prix. Les exi-gences transmises ultérieurement pourront entraîner une adaptation des prix et le fournisseur ne sera pas tenu des éventuels conséquences préjudiciables résultant des manquements dans le chef du donneur d’ordre. La concordance parfaite des couleurs à reproduire, ainsi que la parfaite invariabilité, tenue et invariabilité des encres, de l’encrage et du repérage n’est pas garantie. Aucune garantie ne peut être donnée en ce qui concerne la résistance des encres au rayons « UV ». Par conséquent, les différences propres au type de travail à exécuter sont expressément acceptées le donneur d’ordre.

 

8. RECLAMATIONS ET RESPONSABILITE

Article 19.
Sous peine de déchéance de son droit, le donneur d’ordre doit envoyer toutes réclamations et/ou contestations au fournisseur, par courrier recommandé, dans les huit jours suivant la mise à disposition des premières marchandises. A défaut, le donneur d’ordre est réputé accepter toutes les marchandises. Si le donneur d’ordre utilise une partie des marchandises livrées, les fait envoyer par courrier à des tiers ou les confie à une société de distribu-tion, il est considéré accepter l’ensemble du tirage. Les défauts éventuels relevés sur une partie des marchandises livrées ne donnent pas au donneur d’ordre le droit de refuser l’intégralité de la commande. Le fournisseur ne peut être tenu responsable des dommages directs et/ou indirects, prévisibles ou non causés au donneur d’ordre, tels qu’un manque à gagner.

Article 20.
La responsabilité du fournisseur est limitée à la reprise des exemplaires démontrés non-conformes et dont le remboursement sera calculé au prix convenu.

 

9. MATERIAUX DU DONNEUR D’ORDRE – RISQUES

Article 21.
La livraison a lieu dans l’entreprise du fournisseur, l’emballage et le transport étant aux frais du donneur d’ordre. Ce dernier est responsable des risques que les marchandises courent pendant le transport.

Article 22.
Tous les matériaux (papier, film, support d’informations,…) confiés par le donneur d’ordre et qui se trouvent dans l’entreprise du fournisseur, y restent pour le compte et aux risques du donneur d’ordre, lequel exonère expressément le fournisseur de toute responsabilité quelle qu’elle soit, entre autres en cas de détérioration, de perte, complète ou partielle, et ce, pour quelle que raison que ce soit, sauf en cas de dol ou de faute grave dans le chef du fournisseur, et/ou de son personnel et/ou de ses sous-traitants. Il en va de même pour les marchandises destinées au donneur d’ordre. Sauf convention contraire écrite, tous les frais de dépôt seront à charge du donneur d’ordre. A défaut de paiement à la date convenue, les marchandises seront conservées en cautionnement et en gage des montants dus.

 

10. PAIEmENTS – COmPETENCE

Article 23.
Lors de la commande, le paiement d’un acompte d’un tiers du montant peut être exigé, un même acompte lors de la réception du bon à tirer et le solde à la livraison. Les traites, chèques, mandats ou quittances emportent ni novation ni dérogation à cette clause. A partir du jour de l’échéance, chaque facture impayée sera majorée de plein droit et sans mise en demeure préalable, d’un intérêt moratoire de 12 % l’an. La facture sera majorée d’une indemnisation complémentaire, conventionnellement fixée à 12 % du montant dû le jour de l’échéance, avec un minimum de 100,00 euro. Dans ce cas, le fournisseur aura le droit d’exiger le paiement immédiat de toutes les factures (non échues) et de tous les autres montants pour lesquels le fournisseur aurait accordé un délai de paiement. Il aura également le droit de suspendre l’exécution de tous contrats en cours jusqu’à ce que le donneur d’ordre ait payé les acomptes précités.

Article 24.
Si la commande est annulée ou si son exécution est suspendue par le donneur d’ordre, la facturation se fera selon l’état d’avancement de l’exécution de la commande (salaire, matières premières, sous-traitance, etc…). Le montant sera augmenté d’une indemnisation conventionnelle s’élevant à 10 %, sauf à démontrer des dommages plus importants.

Article 25.
Le transfert de propriété s’opère après le paiement total des montants dus. Les risques seront à charge du donneur d’ordre dès la mise à disposition.

Article 26.
La nullité ou le caractère obligatoire d’une ou plusieurs des dispositions de la présente convention ne porte pas préjudice à la validité des autres dispositions de ce contrat.

Article 27.
Tous litiges auxquels peuvent donner lieu l’exécution et/ou l’interprétation de la présente convention sont de la compétence des Tribunaux de l’arrondissement judicaire de Kortrijk. Seul le Droit belge est d’application.